Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kod RWA:

6232

Wymagane dokumenty:

-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Uchwały Nr X/64/2015 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
- Oświadczenie właściciela nieruchomości o zmianie deklaracji (W przypadku zmiany danych)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
ul. Rynek 1
98-430 Bolesławiec
Pokój nr 19 lub sekretariat

Opłaty:

Nie podlega.

Termin i sposób załatwienia:

Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji na bieżąco.
Załatwienie w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:

-art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesławiec


Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania (bez opłat skarbowych) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).

Inne informacje:

Zgodnie z art. 6m wyżej wymienionej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec