Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego.

Kod RWA:

7230

Wymagane dokumenty:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją urządzeń, zaznaczeniem granic, numerów działek i odległości od krawędzi jezdni -    2 egzemplarze,
2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika),
3. Charakterystykę urządzenia i proponowany sposób umieszczenia w pasie drogowym – warunki techniczne

Miejsce złożenia dokumentów:

1.  Formularz wniosku w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części strony internetowej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.
2.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•    Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu,
•    Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec,

Opłaty:

1. W związku ze złożeniem wniosku – brak,
2. W sytuacji reprezentowania strony przez Pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2086 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec