Świadczenie wychowawcze - program 500+ od pierwszego dziecka

Kod RWA:

5450

Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2.    Wypełnione oświadczenia w przypadku uzyskiwania dochodów:
a). ZSW-01:  niepodlegających opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30 c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych
b) ZSW-03: z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
3.    Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy.
4.    Kopia aktów  urodzenia dzieci.
5.    W przypadku osiągnięcia dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu  na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności za rok bazowy.
6.    W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: kopie nakazu podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości  posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie  o wielkości  posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
7.    W przypadku utraty lub uzysku dochodu w roku bazowym lub po roku bazowym inne dokumenty wskazane przez organ w zależności od indywidualnej  sytuacji wnioskodawcy.
8.    W przypadku osób rozwiedzionych lub będących w separacji prawomocny wyrok Sądu.
9.    W przypadku pobierania alimentów na dziecko będące w składzie rodziny tytuł wykonawczy zasądzający alimenty, w przypadku prowadzonej egzekucji u komornika-zaświadczenie o przekazanych kwotach tytułem alimentów w roku bazowym, w przypadku regulowania należności zgodzie z tytułem wykonawczym- kopie przekazów, przelewów alimentów  w roku bazowym.
10.    W przypadku płacenia alimentów na osoby z poza składu rodziny: tytuł wykonawczy zasądzający alimenty, w przypadku prowadzonej egzekucji u komornika-zaświadczenie o przekazanych kwotach tytułem alimentów w roku bazowym, w przypadku regulowania należności zgodzie z tytułem wykonawczym- kopie przekazów, przelewów alimentów  w roku bazowym.
11.    Inne dokumenty wskazane przez organ w zależności od indywidualnej  sytuacji wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  7 – parter )
Nr telefonu: 627815053, 627836703) w Bolesławcu lub  przez internet, wykorzystując:
•    bankowość elektroniczną
•    platformę usług elektronicznych ZUS
•    portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
•    ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu  30 dni zostanie wydania decyzja administracyjna, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanej  może wynieść 2 miesiące.
W przypadku złożenia wniosku  do 10 dnia kalendarzowego miesiąca wypłata świadczenia następuje do końca miesiąca, natomiast w przypadku złożenia wniosku po  10, wypłata następuje do końca kolejnego miesiąca.
W przypadku nowego okresu zasiłkowego:
•    wnioski złożone do dnia 31 sierpnia zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada
•    wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października zostaną rozpatrzone do dnia 31 grudnia
•    wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada  zostaną rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku
•    wnioski złożone od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku zostaną rozpatrzone do ostatniego dnia  lutego następnego roku.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.)
2.    Rozporządzenie  Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania  w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U.  z 2017r. poz. 1465).

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

Inne informacje:

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. miesięcznie.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec