Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Kod RWA:

530

Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2.    Wypełnione oświadczenia w przypadku uzyskiwania dochodów:
a). ZFA-03:  niepodlegających opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30 c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych
b) ZFA-05: z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
3.    Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy.
4.    Kopia aktów  urodzenia dzieci.
5.    Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasadzonych alimentów.
6.    W przypadku osiągnięcia dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu  na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności za rok bazowy.
7.    W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: kopie nakazu podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości  posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie  o wielkości  posiadanego gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
8.    W przypadku utraty lub uzysku dochodu w roku bazowym lub po roku bazowym inne dokumenty wskazane przez organ w zależności od indywidualnej  sytuacji wnioskodawcy.
9.    W przypadku osób rozwiedzionych lub będących w separacji prawomocny wyrok Sądu.
10.    W przypadku pobierania alimentów na dziecko będące w składzie rodziny tytuł wykonawczy zasądzający alimenty, w przypadku prowadzonej egzekucji u komornika-zaświadczenie o przekazanych kwotach tytułem alimentów w roku bazowym, w przypadku regulowania należności zgodzie z tytułem wykonawczym- kopie przekazów, przelewów alimentów  w roku bazowym.
11.    W przypadku płacenia alimentów na osoby z poza składu rodziny: tytuł wykonawczy zasądzający alimenty, w przypadku prowadzonej egzekucji u komornika-zaświadczenie o przekazanych kwotach tytułem alimentów w roku bazowym, w przypadku regulowania należności zgodzie z tytułem wykonawczym- kopie przekazów, przelewów alimentów  w roku bazowym.
12.    W przypadku, gdy osoba uprawniona jest pełnoletnia: zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające, że  jest uczniem w danym roku szkolnym.
13.    Inne dokumenty wskazane przez organ w zależności od indywidualnej  sytuacji wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  7 – parter )
Nr telefonu: 627815053, 627836703) w Bolesławcu lub  przez internet, wykorzystując:
•    bankowość elektroniczną
•    platformę usług elektronicznych ZUS
•    portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
•    ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu  30 dni zostanie wydania decyzja administracyjna, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanej  może wynieść 2 miesiące.
W przypadku złożenia wniosku  do 10 dnia kalendarzowego miesiąca wypłata świadczenia następuje do końca miesiąca, natomiast w przypadku złożenia wniosku po  10, wypłata następuje do końca kolejnego miesiąca.
W przypadku nowego okresu zasiłkowego:
•    wnioski złożone do dnia 31 sierpnia zostaną rozpatrzone do dnia 31 października
•    wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 30 września  zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada
•    wnioski złożone od dnia 1 października do dnia 31 października zostaną rozpatrzone do dnia 31 grudnia
•    wnioski złożone od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada  zostaną rozpatrzone do 31 stycznia następnego roku
•    wnioski złożone od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku zostaną rozpatrzone do ostatniego dnia  lutego następnego roku.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.)
2.    Rozporządzenie  Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania   sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o poświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467).

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

Inne informacje:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1.     obywatelom polskim;
2.     cudzoziemcom:
·       jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
     ·         braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,     
      ·        braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
·         została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
·         zawarła związek małżeński.


Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec