Karta Dużej Rodziny

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
2.    Wypełnione oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.- ZDR-03.
3.    W przypadku pozostawania dziecka w rodzinie zastępczej- oświadczenie ZDR-02.
4.    W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej-  Informacje o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych: ZKDR-04.
5.    W przypadku, gdy o Kartę Dużej Rodziny ubiega się dziecko, które jest osoba pełnoletnią- zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o planowanych terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej- ZKDR-01.
6.    Inne dokumenty wskazane przez organ w zależności od indywidualnej  sytuacji wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów:

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Nr pokoju:  7 – parter )
Nr telefonu: 627815053, 627836703) w Bolesławcu lub  przez internet, wykorzystując:portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia

Opłaty:

Co do zasadny, za wydanie Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej nie pobiera się opłaty.
Natomiast koszt wydania duplikatu to 9,40 zł. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobierania tej opłaty - decyzja w tym zakresie należy do wójta, który powinien rozpatrzyć każdą sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny. Ponadto, przyznanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny podlega opłacie 9,21 zł, tj. w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek wydana już została wyłącznie karta tradycyjna, a następnie wnioskuje o wydanie karty elektronicznej lub gdy członek rodziny wielodzietnej posiada już kartę elektroniczną i wnioskuje o kartę tradycyjną.
Gmina nie pobiera opłaty przy składaniu wniosku o elektroniczną Kartę jeśli wniosek o Kartę tradycyjną został złożony do 31.12.2017 r. a o Kartę elektroniczną do 31.12.2019 r. .

Termin i sposób załatwienia:

Gmina rozpatruje  wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.
Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR  zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres emial i numer telefonu polskiego operatora  w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku  w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.  Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z 5 grudnia 2014r. i Karcie Dużej Rodziny (Dz. Z 2014r. poz. 1863 ze zm.)
2.    Rozporządzenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1454).
3.    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19  grudnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. (Dz. U. z 2017r. poz. 2449).

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.

Inne informacje:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest  dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl.


Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl.

 

Karta Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mają lub mieli w przeszłości na wychowaniu co najmniej troje dzieci
Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie ma  znaczenia ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).
Wydanie Karty Dużej Rodziny  jest bezpłatne.
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu
Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec