Niebieska karta

Kod RWA:

GOPS.5524

Wymagane dokumenty:

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze  względu na miejsce jej zamieszkania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu (GOPS)
ul. Rynek 1,
98-430 Bolesławiec
Nr telefonu: 62 7815053,  fax:  627815024
e-mail: gops@boleslawiec.net.pl
pokój nr 6, 8 parter

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

1 miesiąc
2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej  /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm./.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./.
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  / tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 1390 ze zm./.
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
/ tekst jedn.: Dz. U. z 2018 roku  poz. 1358/.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Inne informacje:

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu Karnego, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz. U. z 2015r. poz.1390 ze zm.).
Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności:
– współmałżonkowie,
– partnerzy w związkach nieformalnych,
– dzieci,
– osoby starsze,
– osoby niepełnosprawne.
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
– fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna to wszelkiego rodzaju działania, zachowania wobec drugiej osoby powodujące uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz, przypalanie papierosem, duszenie, topienie, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy, krępowanie ruchów, itp.;
– psychiczna – naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np. wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, izolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, lekceważenie, wymuszanie posłuszeństwa itp.;
– seksualna – naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli np. wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, sadyzm w pożyciu, nieliczenie się z partnerką/partnerem, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej itp. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu;
– ekonomiczna – naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków w których nie są zaspokajane niezbędne potrzeby np. niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek” na wspólne konto”, sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów itp.;
– zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacz np. nie dawanie pieniędzy na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb tj. mieszania, kuchni, łazienki, łózka itp.
Wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie stosuje się przewidziane
w  ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się
z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno -
edukacyjne.

Podejmowanie interwencji w
środowisku wobec rodziny
dotkniętej przemocą odbywa się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i
nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i
ochrony zdrowia, w związku z
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie.

Przy realizacji procedury
„Niebieskiej Karty” w oparciu o
zasadę współpracy wszystkie w/w podmioty  przekazują sobie informacje
o podjętych działaniach w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie
formularza „Niebieska Karta” w
przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec
członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec