Zaświadczenia o zaległościach podatkowych

Kod RWA:

Fn 3140

Wymagane dokumenty:

-  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych - do pobrania poniżej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Sekretariat
I piętro, pok nr 14a

Opłaty:

21,00 zł
Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna:

Art. 306e ,   Art. 306 g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017r poz, 201 ze zmianami)

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławcu.

Inne informacje:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
Art. 306 g Organy podatkowe wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego :
1.    na wniosek zbywającego;
2.    na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec