Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (Odroczenie terminu płatności podatku, Rozłożenie na raty płatności podatku, Odroczenie zaległości podatkowej, Rozłożenie na raty zaległości podatkowej, Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej)

Wymagane dokumenty:

W przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna, uzasadniony wniosek (zaznaczyć rodzaj ulgi)
 
W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna, uzasadniony wniosek (zaznaczyć rodzaj ulgi) / we wniosku  należy podać pełna nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, NIP, REGON, PKD/ 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Sekretariat
I piętro, pok nr 14a

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Art.67 a § 1, pkt. 1, 2, 3  oraz  art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa   ( Dz. U. z 2017r poz, 201 ze zmianami)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławcu.

Inne informacje:

Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może :
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
-odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę  
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe  odsetki za zwłokę
Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokona zapłaty odroczonego podatku  lub nie zapłacił którejkolwiek  z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę decyzja traci moc.          
  Zgodnie z Art. 67b § 1 Organ podatkowy  na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec