Określenie nadpłaty i jej zwrot

Wymagane dokumenty:

-  Wniosek o zwrot lub przerachowanie nadpłaty z tytułu podatków - do pobrania poniżej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Sekretariat
I piętro, pok nr 14a

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty

Podstawa prawna:

Art. 72 § 1 pkt. 1 art. 74a w związku z art. 75 § 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017r poz, 201 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławcu.

Inne informacje:

Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłata podatku których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym podlegają z urzędu  zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. 
Zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy podatnika lub w gotówce. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszona o koszty jej zwrotu.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec