Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA:

Fn 3153

Wymagane dokumenty:

-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami za zakup oleju napędowego.
-W przypadku zwiększenia limitu dostarczyć należy dokument wydawany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich. (przykładowy wniosek na stronie ARiMR w zakładce identyfikacja i rejestracja zwierząt https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html)
- Klauzura informacyjna dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  
- w przypadku dużej ilości faktur – zestawienie faktur
-  zestawienie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Sekretariat
I piętro, pok nr 14a

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 104  i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( teksty jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096, ze zm.)  oraz art. 3 ust.1 i ust.2, art.4, art. 5 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz.1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2018r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019r. (Dz. U. z 2018r., poz.2313).

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławcu.

Inne informacje:

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW  w 2019 roku:
•    w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Bolesławiec  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Bolesławiec (wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec