Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA:

Fn 3153

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami za zakup oleju napędowego - do pobrania poniżej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Sekretariat
I piętro, pok nr 14a

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

Podstawa prawna:

Art. 104  i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( teksty jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1257, ze zm.)  oraz art. 3 ust.1 i ust.2, art.4, art. 5 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz.1340), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018r. (Dz. U. z 2017r., poz.2215)

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławcu.

Inne informacje:

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW(2) w 2018 roku:
•    w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Reszla (za grunty - użytki rolne położone na terenie Gminy Reszel) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Reszla (za grunty - użytki rolne położone na terenie Gminy Reszel) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi:
86,00 zł (1,00 zł(3) x 86) x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
(1)- Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09-09-2015r. Poz.1340).
(2)- Wzór wniosku o zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłoszono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. Dz. U. z dnia 09-07-2013r. Poz.789.
(3)- Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. Dz. U. z dnia 30-11-2017r. Poz.2215

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec