Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Kod RWA:

7230

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
2. Plan sytuacyjny 1:1000 lub 1:500 – dwa egzemplarze,
3. Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez wykonawcę),
4. Projekt organizacji ruchu wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli jest wymagany,
5. Harmonogram robót,
6. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy.

Miejsce złożenia dokumentów:

1.  Formularz wniosku w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części strony internetowej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.
2.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•    Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu,
•    Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

Opłaty:

1. W związku ze złożeniem wniosku – brak,
2. W związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym – opłata naliczana jest zgodnie Uchwałą Nr XIII/85/2004 z dnia 12 marca 2004r. Rady Gminy w Bolesławcu w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, w następujący sposób:
Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych na cele prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)    Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 1,00 zł,
2)    Przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 3,00 zł,
3)    Przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia 6,00 zł
Powyższe stawki obowiązują również do zajmowanych chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
Do innych elementów pasa drogowego, nie wymienionych powyżej ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego 0,50 zł. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcia pasa drogowego przez jeden dzień.
Za zajęcie pasa drogowego na cele umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1)    Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
•    Poza obszarem zabudowanym – 0,30 zł,
•    W obszarze zabudowanym – 0,50 zł,
2)    Pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł,
3)    Reklamy - 1,50 zł,
4)    Pasa drogowego zajętego przez tymczasowe obiekty handlowe – stoiska – 2,00 zł.
3. W sytuacji reprezentowania strony przez Pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2086 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).
• Art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107 ze zm.),
• Uchwała Nr XIII/85/2004 z dnia 12 marca 2004 r. Rady Gminy w Bolesławcu w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec