Podział nieruchomości

Kod RWA:

6831

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy załączyć dokumenty:
1. Stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3. Decyzję warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli była wydana i jest obowiązująca,
4. Wstępny projekt podziału,
5. Protokół z przyjęcia granic, wykaz zmian gruntowych,
6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
7. Mapę z projektami podziału,
Do wniosku o wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału (postanowienia) dołączyć należy dokumenty od 1 do 4.

Miejsce złożenia dokumentów:

1.  Formularz wniosku w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części strony internetowej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.
2.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•    Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu,
•    Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

Opłaty:

Wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

• Postanowienie - do 14 dni
• Decyzja - do 30 dni
Odbiór decyzji: za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty

Podstawa prawna:

Art. 93 - 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. 2015., poz. 782 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału służy prawo do wniesienia zażalenia, a od decyzji - prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za
pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Postępowanie dwuetapowe w pierwszym etapie wydaje się postanowienie o zgodności wstępnego
projektu podziału, a następnie decyzję administracyjną w sprawie podziału.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec