Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

Kod RWA:

6624

Wymagane dokumenty:

• Wniosek, o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie przedmiotu wniosku, informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
• Kopia mapy syt. - wys. z naniesionym budynkiem.

Miejsce złożenia dokumentów:

1.  Formularz wniosku w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części strony internetowej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.
2.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•    Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu,
•    Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

Opłaty:

Opłata – 17 zł.
Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)
• Art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

W postępowaniu tym nie przysługuje tryb odwoławczy.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec