Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu/działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA:

6727

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

1.  Formularz wniosku w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części strony internetowej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.
2.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•    Złożyć osobiście w  sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu,
•    Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec.

Opłaty:

Opłata - 17,00 zł.
Opłata w kasie tut. Urzędu lub na numer rachunku bankowego: 62841300000700010120000007, SBL Kępno, Oddział w Bolesławcu

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

• Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 ze zm.),
• Art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107 ze zm.),
• Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXVI/221/2002 z dnia 3 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 197 poz. 2830 z dnia 13 sierpnia 2002 r.,
• Uchwała Nr XIII/60/2012 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Bolesławiec, Piaski i Podbolesławiec w gminie Bolesławiec, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 1349 z dnia 2 maja 2012 r.,
• Uchwała Nr XIII/61/2012 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Mieleszyn, w gminie Bolesławiec, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 1307 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Tryb odwoławczy:

W postępowaniu tym nie przysługuje tryb odwoławczy.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec