Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Kod RWA:

7340

Wymagane dokumenty:

Złożyć załączony do pobrania  wniosek .
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy, lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym
3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 poz.594 i 1893 oraz z 2016 r.poz.65).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
I piętro, pok nr 11

Opłaty:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które wnoszone są przed ich wydaniem na konto Gminy nr 62841300000700010120000007
Ludowy Bank Spółdzielczy w Kępnie O/Bolesławiec są następujące :
1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%  alkoholu oraz piwa .
2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
3. 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca ,ponieważ wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z uchwałami rady gminy na które służy stronie zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016 r. poz.487).
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257).
3.Uchwała  Nr XXVI/218/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r. Rady Gminy w Bolesławcu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Wójta Gminy ,w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec