Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA:

7340

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Kserokopie aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanego na punkt sprzedaży.
2. Zgoda  organizatora imprezy lub dokument potwierdzający własność do lokalu.
3. Dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie przed jego wydaniem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
I piętro, pok nr 14

Opłaty:

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy nr 62841300000700010120000007- SBL Kępno  o/Bolesławiec  przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:
1.    43,75 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2.    43,75 zł za wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu( z wyjątkiem piwa)
3.    175 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%  alkoholu

Termin i sposób załatwienia:

do 1 miesiąca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2017 r. poz.1275) .
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 r. poz.487)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji  za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec.

Inne informacje:

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych może otrzymać przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Ochotnicze Straże Pożarne.
Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec