Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Kod RWA:

5341

Wymagane dokumenty:

1.    Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się   –  wzór podania o wymeldowanie – do pobrania poniżej.
2.    Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
3.    Pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.
4.    Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
5.    Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł. 
2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys.17 zł. (W przypadku gdy pełnomocnikiem
strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo - opłaty nie wnosi się), wniesiona na nr rachunku właściwego dla opłaty skarbowej. Rachunek bankowy SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007 .

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinny nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż       w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta  Olsztyna w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne informacje:

Organ może również z urzędu wszcząć przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec