Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Kod RWA:

5341

Wymagane dokumenty:

1.    Formularz "zgłoszenie pobytu stałego" lub "zgłoszenie pobytu czasowego" – do pobrania w zał. nr 1 lub 2.
2.    Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).
3.    Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
4.    Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej; Dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
  
Dla członków rodzin państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji szwajcarskiej; ważny dokument podróży, ważną kartę pobytu członka rodziny UE, lub inny dokument potwierdzający fakt bycia członkiem rodziny obywatela UE,


Dla pozostałych cudzoziemców;

Do zameldowania na stałe:
ważny dokument podróży oraz jeden z wymienionych dokumentów:
•    karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia  na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
•    „Zgoda na pobyt tolerowany”
•    zezwolenie na pobyt stały,
•    zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
•    decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
Do zameldowania na pobyt czasowy:
•    ważny dokument podróży,
•    wizę.
Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo, gdy cudzoziemiec jest w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE:
- ważny dokument podróży
oraz JEDEN z następujących dokumentów:
    tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
    karta pobytu,
    „Zgoda na pobyt tolerowany”,
    zezwolenie na pobyt czasowy,
    zezwolenie na pobyt stały,
    zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania,w formie, o której mowa w art. 33 § 2 K.p.a.
6. Dokument tożsamości pełnomocnika.
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli takiego potrzebujesz) - wzór do pobrania w zał. nr 3.
8. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Opłaty:

- 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wniesione  na rachunek SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007,
- przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

1. Termin - niezwłocznie,
2. Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członków ich rodzin: obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30 dniu od dnia przyjazdu miejsca pobytu.
Dla pozostałych cudzoziemców: obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej w 4. dniu od daty przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce, jeśli pobyt będzie trwał powyżej 30 dni.
Zameldowanie nie może być dłuższe, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec