Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Kod RWA:

5341

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego - wzór do pobrania poniżej.
2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
3. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia wymeldowania, w formie, o której mowa w art. 33 § 2 K.p.a.
4. Dokument tożsamości pełnomocnika.
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowania (jeśli potrzebujesz takiego zaświadczenia).
6. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
7. Możliwe jest również dokonanie wymeldowania poprzez zameldowanie się w nowym  miejscu pobytu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Opłaty:

- 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wniesione  na rachunek SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007,
- przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

1. Termin - niezwłocznie,
2. Wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

- Osobie, która wymeldowała się wydawane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt - na jej wniosek - wzór do pobrania poniżej. 
- Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec