Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego

Kod RWA:

5341

Wymagane dokumenty:

1.    Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego - wzór do pobrania w zał. nr 1 i 2.
2.    Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).
3.    Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna  lub orzeczenie sądu).
4.    Dowód osobisty lub paszport.
5.    Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania, w formie, o której mowa w art. 33 § 2 K.p.a.
6.    Dokument tożsamości pełnomocnika.
7.    Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli takiego potrzebujesz) - wzór do pobrania w zał. nr 3.
8.    Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Opłaty:

- 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wniesione  na rachunek SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007,
- przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia:

1. Termin - niezwłocznie.
2. Zameldowania można dokonać osobiście, lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Osobie, która zameldowała się na pobyt stały z urzędu wydawane jest zaświadczenie  o zameldowaniu.
Osobie, która zameldowała się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest na jej wniosek - wzór do pobrania poniżej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec