Udostępnienie danych osobowych

Kod RWA:

5345

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
2. Wezwanie sądowe, decyzja, postanowienie innego organu, tytuły wykonawcze uprawniające do otrzymania żądanych danych (w przypadku, gdy żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego)
4. Pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik)
5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu, w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych)
6. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Wniosek   o   udostępnienie   danych   jednostkowych   składa   się   osobiście   lub   przez   pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego   przy   wykorzystaniu   środków   komunikacji elektronicznej,   na   zasadach   określonych  w   ustawie   z   dnia   17   lutego   2005r.   o   informatyzacji   działalności   podmiotów   realizujących   zadania publiczne
(Dz. U. z 2017r. poz. 570)

Opłaty:

1. 31,00zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych
* opłata w kasie urzędu na kwit lub na rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 30 8413 0000 0700 0101 2000 0001 (w rubryce tytułem wpisać „za udostępnienie danych osobowych”)
  Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom (jeżeli są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań):
- organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim), komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w  odrębnych przepisach,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych osoby zmarłej niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnianie danych jednostkowych. 
-
2. 17,00zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
* opłata w kasie urzędu na kwit lub na rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 30 8413 0000 0700 0101 2000 0001 (w rubryce tytułem wpisać „za udostępnienie danych osobowych”)
 Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r. poz. 657 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r. poz. 2482)
-  Rozporządzenie MSWiA z dnia 05 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody za udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016r. Poz. 836)
-  Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017r. poz. 570)

Tryb odwoławczy:

Od   decyzji   odmawiającej   udostępnienia   danych   osobowych   przysługuje   odwołanie   do   Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Wnosząc o udostępnienie danych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji oraz wskazać zakres żądanych informacji.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec