Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Kod RWA:

5345

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 5. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Formularz elektroniczny wniosku oraz formularz w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. UWAGA: Ze względów technicznych, formularz elektroniczny zostanie udostępniony w późniejszym terminie.
 3. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną - nie dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty:

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN.
 2. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez następujące podmioty:
  • organy prokuratury;
  • organy Policji;
  • Komendant Główny Straży Granicznej;
  • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organy Służby Celnej;
  • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Szef Agencji Wywiadu;
  • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  • wywiad skarbowy;
  • sądy;
  • inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
 3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 319).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 poz. 1604).

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Inne informacje:

 1. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 2. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:
  • organy prokuratury;
  • organy Policji;
  • Komendant Główny Straży Granicznej;
  • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organy Służby Celnej;
  • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Szef Agencji Wywiadu;
  • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  • wywiad skarbowy.
 3. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli:
  • wykażą w tym interes prawny, lub
  • wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
 4. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
  • podmioty (wymienione w pkt. 2),
  • sądy;
  • inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
 5. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
 6. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 7. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec